Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Platform Houtrook en Gezondheid

Het gebruik van openhaarden, inzethaarden, kachels, vuurkorven en barbecues neemt de laatste jaren toe. Ze worden gebruikt voor het verwarmen van woningen, voor de sfeer of voor recreatief gebruik. Ongeveer 10% van de Nederlandse huishoudens bezit bijvoorbeeld een houtkachel of openhaard. Het stoken van hout kan voor omwonenden overlast opleveren in de vorm van geurhinder, gezondheidsschade en roetneerslag. Om overlast of gezondheidsschade als gevolg van het stoken van hout en andere vaste brandstoffen door particulieren te voorkomen en/of te verminderen, is mede op initiatief van de Rijksoverheid het Platform Houtrook en Gezondheid ingesteld.

Het Platform Houtrook en Gezondheid is samengesteld uit een brede vertegenwoordiging van partijen uit het veld van onderzoek, maatschappelijke organisaties, ondernemers en overheid. Het platform heeft diverse oplossingsrichtingen in kaart gebracht om overlast of gezondheidsschade als gevolg van het stoken van hout door particulieren, te voorkomen dan wel te verminderen. Het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu (OIM) organiseert bijeenkomsten met betrekking tot Houtrook en Gezondheid waar de oplossingsrichtingen worden afgewogen. Meer informatie...

Service